VI EDYCJA KONGRESU SMART METROPOLIA

PRZESTRZENIE RELACJI.

WDRAŻANIE AGENDY MIEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ

13 – 15.11.2017
AMBEREXPO
GDAŃSK

idea wydarzenia

Celem Kongresu jest kreowanie dyskursu wokół najważniejszych zagadnień związanych z rozwojem obszarów metropolitalnych. Chcemy, aby Kongres Smart Metropolia był największym w Polsce stałym forum debaty nad tym, w jaki sposób prowadzić oddolną współpracę, aby wzmacniać konkurencyjność naszych obszarów metropolitalnych.

Kongres z jednej strony ma inspirować szerokie grono odbiorców zainteresowanych tematyką metropolitalną i dawać niekoniecznie oczywiste odpowiedzi na aktualne pytania dotyczące kierunków rozwoju metropolii. Z drugiej natomiast pokazywać i pomagać wypracować decydentom i liderom integracji metropolitalnej konkretne rozwiązania zarządcze i technologiczne. Ideę „smart cities” rozumiemy również jako optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów i pomysłów na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, nie tylko największych i najbogatszych miast położonych w centrum.

Podczas dyskusji w trakcie kongresu chcemy podkreślać, że to głównie obszary metropolitalne są tymi miejscami na świecie, w których kreowany jest rozwój i w konsekwencji zarówno na poziomie kraju, jak i Unii Europejskiej należy prowadzić politykę regionalną opierającą się o ich potencjał. Będziemy też mówić o tym, że efektywne wykorzystywanie dostępnych zasobów jest możliwe tylko w przypadku oddolnej koordynacji działań międzysektorowych.

SMART METROPOLIA 2017

Istnieje szereg czynników definiujących metropolie, a przy tym wpływających na ich wyjątkowość oraz znaczenie w globalnej gospodarce. Obok koncentracji potencjału, produktywności czy liczby ludności szczególne znaczenie mają istniejące relacje i powiązania. Można powiedzieć, że na poziomie instytucjonalnym metropolia tworzy się na styku relacji pomiędzy samorządem, biznesem, nauką i organizacjami pozarządowymi. Przede wszystkim jednak metropolia to mieszkańcy: ich talenty, potencjał, pomysły i idee realizowane w konkretnym miejscu i czasie.

Tegoroczną edycję chcemy poświęcić różnym płaszczyznom relacji, które zachodzą wewnątrz oraz pomiędzy obszarami metropolitalnymi. Planując aktywnie włączyć się w debatę nad kierunkami polityki Unii Europejskiej wobec metropolii i miast, chcemy też odnieść się do obszarów tematycznych Agendy Miejskiej UE i zastanowić się, w jaki sposób powiązania metropolitalne mogą pomóc w rozwiązywaniu konkretnych problemów, przed jakimi stają samorządy, mieszkańcy i przedsiębiorcy europejskich metropolii.

Podobnie jak w ubiegłych latach, do udziału w Kongresie zaprosimy przedstawicieli władz publicznych, specjalistów w zakresie rozwoju obszarów metropolitalnych, przedsiębiorców i inwestorów, a także mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką metropolitalną.

WIZYTY STUDYJNE

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot funkcjonuje od 2011 roku opierając się o oddolną inicjatywę współpracy samorządów, a także środowisk biznesu, nauki i organizacji pozarządowych. To wyjątkowy w skali kraju przykład działań zmierzających do optymalizacji zarządzania na szczeblu metropolitalnym.

Podczas wizyt studyjnych w różnych częściach obszaru metropolitalnego, które odbędą się trzeciego dnia kongresu, pragniemy z jednej strony pokazać, jak z perspektywy gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu, a także partnerów gospodarczych wygląda współpraca metropolitalna. Z drugiej natomiast – zwrócić uwagę na potencjał turystyczny metropolii.

Pragniemy również odnieść się do konkretnych wyzwań, przed jakimi stają nasze samorządy i ich partnerzy w kontekście współpracy w ramach wybranych obszarów zidentyfikowanych w Agendzie Miejskiej UE. Szczególnie cenne będzie dla nas zestawienie doświadczeń samorządów i partnerów OMG-G-S, a także uczestników Kongresu z innych części kraju i z Europy.

Zapisy na wizyty studyjne rozpoczną się we wrześniu br. Wtedy też przedstawimy ich szczegółowy program.

78
prelegentów
800
uczestników w 2016
3
wizyty studyjne

vi edycja kongresu smart metropolia

PRZESTRZENIE RELACJI.

WDRAŻANIE AGENDY MIEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ

rada programowa

DZIEŃ 1 – 13 LISTOPADA

10:00-10:15

uroczyste otwarcie kongresu

10:15-10:45

wykład wprowadzający do sesji plenarnej

10:45-12:00

sesja plenarna: debata z udziałem burmistrzów europejskich metropolii

12:00-12:15

przerwa kawowa

12:15-13:45

relacje terytorialne

Metropolia i jej wpływ na najbliższe otoczenie. Jak wykorzystać potencjał całych obszarów metropolitalnych?

relacje instytucjonalne

Strategie i zadania a dostępne zasoby. Jak zapewnić finansowe bezpieczeństwo europejskich metropolii?

relacje społeczne

Metropolia dla mieszkańców? Decyzje polityczne a partycypacja społeczna.

13:45-14:30

lunch

14:30-16:00

relacje terytorialne

Metropolie a zrównoważony rozwój kraju.

relacje instytucjonalne

Jak wzmacniać efekt synergii? Jakość instytucji a rozwój współpracy metropolitalnej.

relacje społeczne

konsultacje społeczne na obszarach metropolitalnych. Jaki model komunikacji z mieszkańcami?

19:00

rozdanie nagród grand prix smart metropolia 2017 (europejskie centrum solidarności)

DZIEŃ 2 – 14 LISTOPADA

10:00-10:30

wystąpienia wprowadzające do sesji tematycznych

10:30-10:45

przerwa kawowa

10:45-12:00

pierwsza tura paneli dyskusyjnych

UBóstwo

Adaptacja do zmian klimatu

Zrównoważone użytkowanie gruntów i promocja rozwiązań prośrodowiskowych

Transformacja energetyki

12:00-12:15

przerwa kawowa

12:15-13:30

DRUGA tura paneli dyskusyjnych

włączenie migrantów i uchodźców

digitalizacja poprawiająca jakość usług

jakość powietrza

mobilność

13:30-14:00

lunch

14:00-15:15

trzecia tura paneli dyskusyjnych

praca i umiejętnośći w gospodarce lokalnej

Zamówienia publiczne w dążeniu do optymalizacji zarządzania i podejmowania decyzji

gospodarka w obiegu zamkniętym

mieszkalnictwo

15:15-15:30

przerwa kawowa

15:30-16:15

podsumowanie kongresu smart metropolia 2017

DZIEŃ 3 – 15 LISTOPADA

wizyty studyjne w gminach i miastach
obszaru metropolitalnego gdańsk – gdynia – sopot

Gdańsk

Gdynia

Sopot

vi edycja kongresu smart metropolia

PRZESTRZENIE RELACJI.

WDRAŻANIE AGENDY MIEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Organizatorzy

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) powstało w 2011 roku i zrzesza obecnie 57 gmin i powiatów. OMG-G-S obejmuje powierzchnię o wielkości blisko 5,5 tys km² (wg powierzchni powiatów: 6,7 tys. km²) zamieszkałą przez blisko 1,5 mln mieszkańców. Celem stowarzyszenia jest wspieranie współpracy i koordynacji działań wszystkich podmiotów tworzących metropolię: gmin, powiatów, samorządu województwa, wojewody i agend rządowych, nauki, biznesu, mediów i organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie identyfikuje działania realizowane przez poszczególne samorządy, które są możliwe do realizacji w skali metropolitalnej; wdraża wypracowane wcześniej przez partnerstwo dokumenty strategiczne; a także pełni funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, nadzorując realizację projektów unijnych dedykowanych obszarom miejskim.

Kontakt

Aleksandra Fijałkowska

Koordynacja i program Kongresu

+48 793 939 051

aleksandra.fijalkowska@smartmetropolia.pl

Rafał Gajewski

Kierownik Kongresu

+48 534 656 919

rafal.gajewski@smartmetropolia.pl

Agata Dąbkowska

Koordynacja Kongresu,
Public relations, patronaty i sponsoring

+48 736 792 657

agata.dabkowska@smartmetropolia.pl

Zapraszamy do kontaktu

smartmetropolia@smartmetropolia.pl

Miejsce wydarzenia – Amberexpo

#SMkongres blog

Jak opanować suburbanizację? Przedmieścia a transport zbiorowy

| Bez kategorii | No Comments
Jak opanować suburbanizację? Przedmieścia a transport zbiorowy Rozwój kolei podmiejskiej był pierwszym i głównym bodźcem, który zapoczątkował powstawanie osiedli peryferyjnych. Pierwsze doświadczyły tego miasta Wielkiej Brytanii (Londyn, Liverpool, Manchester), a...

Agenda Miejska dla UE – nowe kierunki kształtowania polityki miejskiej

| Aktualności | No Comments
Agenda Miejska dla UE - nowe kierunki kształtowania polityki miejskiej 30 maja minął dokładnie rok od przyjęcia Paktu z Amsterdamu na spotkaniu Ministrów państw członkowskich odpowiedzialnych za kształtowanie polityki miejskiej...

Partnerzy

ORGANIZATOR

PARTNER HONOROWY

PARTNER INSTYTUCJONALNY

PARTNERZY

SPONSORZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI MEDIALNI