VI EDYCJA KONGRESU SMART METROPOLIA

PRZESTRZENIE RELACJI.

WDRAŻANIE AGENDY MIEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ

13 – 15.11.2017
AMBEREXPO
GDAŃSK

ORGANIZATOR

KONGRES WSPÓŁORGANIZOWANY PRZEZ

idea wydarzenia

Celem Kongresu jest kreowanie dyskursu wokół najważniejszych zagadnień związanych z rozwojem obszarów metropolitalnych. Chcemy, aby Kongres Smart Metropolia był największym w Polsce stałym forum debaty nad tym, w jaki sposób prowadzić oddolną współpracę, aby wzmacniać konkurencyjność naszych obszarów metropolitalnych.

Kongres z jednej strony ma inspirować szerokie grono odbiorców zainteresowanych tematyką metropolitalną i dawać niekoniecznie oczywiste odpowiedzi na aktualne pytania dotyczące kierunków rozwoju metropolii. Z drugiej natomiast pokazywać i pomagać wypracować decydentom i liderom integracji metropolitalnej konkretne rozwiązania zarządcze i technologiczne. Ideę „smart cities” rozumiemy również jako optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów i pomysłów na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, nie tylko największych i najbogatszych miast położonych w centrum.

Podczas dyskusji w trakcie kongresu chcemy podkreślać, że to głównie obszary metropolitalne są tymi miejscami na świecie, w których kreowany jest rozwój i w konsekwencji zarówno na poziomie kraju, jak i Unii Europejskiej należy prowadzić politykę regionalną opierającą się o ich potencjał. Będziemy też mówić o tym, że efektywne wykorzystywanie dostępnych zasobów jest możliwe tylko w przypadku oddolnej koordynacji działań międzysektorowych.

SMART METROPOLIA 2017

Istnieje szereg czynników definiujących metropolie, a przy tym wpływających na ich wyjątkowość oraz znaczenie w globalnej gospodarce. Obok koncentracji potencjału, produktywności czy liczby ludności szczególne znaczenie mają istniejące relacje i powiązania. Można powiedzieć, że na poziomie instytucjonalnym metropolia tworzy się na styku relacji pomiędzy samorządem, biznesem, nauką i organizacjami pozarządowymi. Przede wszystkim jednak metropolia to mieszkańcy: ich talenty, potencjał, pomysły i idee realizowane w konkretnym miejscu i czasie.

Tegoroczną edycję chcemy poświęcić różnym płaszczyznom relacji, które zachodzą wewnątrz oraz pomiędzy obszarami metropolitalnymi. Planując aktywnie włączyć się w debatę nad kierunkami polityki Unii Europejskiej wobec metropolii i miast, chcemy też odnieść się do obszarów tematycznych Agendy Miejskiej UE i zastanowić się, w jaki sposób powiązania metropolitalne mogą pomóc w rozwiązywaniu konkretnych problemów, przed jakimi stają samorządy, mieszkańcy i przedsiębiorcy europejskich metropolii.

Podobnie jak w ubiegłych latach, do udziału w Kongresie zaprosimy przedstawicieli władz publicznych, specjalistów w zakresie rozwoju obszarów metropolitalnych, przedsiębiorców i inwestorów, a także mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką metropolitalną.

WIZYTY STUDYJNE

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot funkcjonuje od 2011 roku opierając się o oddolną inicjatywę współpracy samorządów, a także środowisk biznesu, nauki i organizacji pozarządowych. To wyjątkowy w skali kraju przykład działań zmierzających do optymalizacji zarządzania na szczeblu metropolitalnym.

Podczas wizyt studyjnych w różnych częściach obszaru metropolitalnego, które odbędą się trzeciego dnia kongresu, pragniemy z jednej strony pokazać, jak z perspektywy gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu, a także partnerów gospodarczych wygląda współpraca metropolitalna. Z drugiej natomiast – zwrócić uwagę na potencjał turystyczny metropolii.

Pragniemy również odnieść się do konkretnych wyzwań, przed jakimi stają nasze samorządy i ich partnerzy w kontekście współpracy w ramach wybranych obszarów zidentyfikowanych w Agendzie Miejskiej UE. Szczególnie cenne będzie dla nas zestawienie doświadczeń samorządów i partnerów OMG-G-S, a także uczestników Kongresu z innych części kraju i z Europy.

Zapisy na wizyty studyjne rozpoczną się we wrześniu br. Wtedy też przedstawimy ich szczegółowy program.

78
prelegentów
800
uczestników w 2016
4
wizyty studyjne

vi edycja kongresu smart metropolia

PRZESTRZENIE RELACJI.

WDRAŻANIE AGENDY MIEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ

rada programowa

DZIEŃ 1 – 13 LISTOPADA

11:00-11:15

uroczyste otwarcie kongresu

11:15-11:45

wykład wprowadzający do sesji plenarnej

11:45-12:45

sesja plenarna: debata z udziałem burmistrzów europejskich metropolii

12:45-13:00

Prezentacja projektu „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”

13:00-13:15

przerwa kawowa

13:15-14:45

relacje terytorialne

Metropolia i jej wpływ na najbliższe otoczenie. Jak wykorzystać potencjał całych obszarów metropolitalnych?

relacje instytucjonalne

Strategie i zadania a dostępne zasoby. Jak zapewnić finansowe bezpieczeństwo europejskich metropolii?

relacje społeczne

Jak samorządy radzą sobie z partycypacją społeczną?

14:45-15:30

lunch

15:30-17:00

relacje terytorialne

Metropolie a zrównoważony rozwój kraju.

relacje instytucjonalne

Jak wzmacniać efekt synergii? Jakość instytucji a rozwój współpracy metropolitalnej.

relacje społeczne

Jak wejść z konsultacjami na poziom wyżej, czyli o możliwościach adaptacji doświadczeń lokalnych na poziomie metropolii.

19:00

rozdanie nagród grand prix smart metropolia 2017

DZIEŃ 2 – 14 LISTOPADA

10:00-10:30

wystąpienia wprowadzające do sesji tematycznych

10:30-10:45

przerwa kawowa

10:45-12:15

pierwsza tura paneli dyskusyjnych

UBóstwo

Adaptacja do zmian klimatu

Zrównoważone użytkowanie gruntów i promocja rozwiązań prośrodowiskowych

Transformacja energetyki

12:15-12:30

przerwa kawowa

12:30 – 14:00

DRUGA tura paneli dyskusyjnych

włączenie migrantów i uchodźców

digitalizacja poprawiająca jakość usług

jakość powietrza

mobilność

14:00 – 14:30

lunch

14:30-16:00

trzecia tura paneli dyskusyjnych

praca i umiejętnośći w gospodarce lokalnej

Zamówienia publiczne w dążeniu do optymalizacji zarządzania i podejmowania decyzji

gospodarka o obiegu zamkniętym

mieszkalnictwo

16:00 – 16:15

przerwa kawowa

16:15 – 17:00

podsumowanie kongresu smart metropolia 2017

DZIEŃ 3 – 15 LISTOPADA

wizyty studyjne w gminach i miastach
obszaru metropolitalnego gdańsk – gdynia – sopot

Gdańsk

Gdynia

Sopot

Prelegenci

Twitter

Paweł Adamowicz

Prezydent Miasta Gdańska

Uroczyste otwarcie Kongresu / Dzień I: Wykład wprowadzający do sesji plenarnej

Twitter

Paweł Chorąży

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Uroczyste otwarcie Kongresu / Strategie i zadania a dostępne zasoby. Jak zapewnić finansowe bezpieczeństwo europejskich metropolii?

Twitter

Markku Markkula

Przewodniczący Komitetu Regionów

Dzień II: Wykład wprowadzający do sesji tematycznych

Twitter

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu, Wiceprezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

Uroczyste otwarcie Kongresu / Metropolia i jej wpływ na najbliższe otoczenie. Jak wykorzystać potencjał całych obszarów metropolitalnych?

Twitter

Wojciech Szczurek

Prezydent Gdyni

Uroczyste otwarcie Kongresu

Twitter

Marten Sims

Happy City/Kanada

Wykład wprowadzający do sesji plenarnej

Twitter

Michał Olszewski

Zastępca Prezydenta Warszawy

Sesja plenarna / Strategie i zadania a dostępne zasoby. Jak zapewnić bezpieczeństwo europejskich metropolii

Twitter

Jan Olbrycht

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji Rozwoju Regionalnego i Przewodniczący Intergrupy URBAN

Sesja plenarna

Twitter

Carole Mancel-Blanchard

DG REGIO, Komisja Europejska

Sesja plenarna

Twitter

Marek Wójcik

ekspert Związku Miast Polskich

Metropolia i jej wpływ na najbliższe otoczenie. Jak wykorzystać potencjał całych obszarów metropolitalnych?

Twitter

Ilona Raugze

Dyrektor Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ESPON)

Metropolia i jej wpływ na najbliższe otoczenie. Jak wykorzystać potencjał całych obszarów metropolitalnych?

Twitter

Danny Edwards

Edwards Stadsontwerp

Metropolia i jej wpływ na najbliższe otoczenie. Jak wykorzystać potencjał całych obszarów metropolitalnych?

Twitter

Przemysław Derwich

Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych, Ministerstwo Rozwoju

Prezentacja projektu „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”

Twitter

Marek Cieślak

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Metropolia i jej wpływ na najbliższe otoczenie. Jak wykorzystać potencjał całych obszarów metropolitalnych?

Twitter

prof. Grzegorz Gorzelak

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

Metropolie a zrównoważony rozwój kraju

Twitter

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Poznania

Metropolie a zrównoważony rozwój kraju / Mieszkalnictwo

Twitter

Ben Derudder

Ghent University/GaWC

Metropolie a zrównoważony rozwój kraju

Twitter

Edwin Bendyk

dziennikarz tygodnika “Polityka”, członek European Council on Foreign Research

Metropolie a zrównoważony rozwój kraju

Twitter

dr Tomasz Brodzicki

Uniwersytet Gdański, Instytut Rozwoju

Strategie i zadania a dostępne zasoby. Jak zapewnić bezpieczeństwo europejskich metropolii

Twitter

Isabelle Chatry

OECD

Strategie i zadania a dostępne zasoby. Jak zapewnić bezpieczeństwo europejskich metropolii

Twitter

Adam Lewandowski

Burmistrz Śremu, Wiceprezes Metropolii Poznań

Strategie i zadania a dostępne zasoby. Jak zapewnić bezpieczeństwo europejskich metropolii

Twitter

Jakub Wygnański

Prezes zarządu Fundacji Stocznia

Jak wzmacniać efekt synergii? Jakość instytucji a rozwój współpracy metropolitalnej / Jak wejść z konsultacjami na poziom wyżej, czyli o możliwości adaptacji doświadczeń lokalnych na poziomie metropolii

Twitter

Aldo Vargas-Tetmajer

URBACT Polska

Jak wzmacniać efekt synergii? Jakość instytucji a rozwój współpracy metropolitalnej

Twitter

Michał Glaser

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Jak wzmacniać efekt synergii? Jakość instytucji a rozwój współpracy metropolitalnej

Twitter

Anna Borkowska

Dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni

Jak wzmacniać efekt synergii? Jakość instytucji a rozwój współpracy metropolitalnej

Twitter

Bartłomiej Ostrowski

Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej

Jak wzmacniać efekt synergii? Jakość instytucji a rozwój współpracy metropolitalnej

Twitter

Borys Martela

Laboratorium Innowacji Społecznych

Jak samorządy radzą sobie z partycypacją społeczną?

Twitter

Antonella Valmorbida

Sekretarz generalna w ALDA European Association for Local Democracy

Jak samorządy radzą sobie z partycypacją społeczną?

Twitter

Oktawiusz Chrzanowski

Fundacja Incjatyw Społeczno – Ekonomicznych

Jak samorządy radzą sobie z partycypacją społeczną?

Twitter

dr Tomasz Grzyb

Uniwersytet SWPS

Jak samorządy radzą sobie z partycypacją obywatelską?

Twitter

Aleksandra Markowska

Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych

Jak wejść z konsultacjami na poziom wyżej, czyli o możliwościach adaptacji doświadczeń lokalnych na poziomie metropolii

Twitter

Ewa Stokłuska

Laboratorium Innowacji Społecznych

Jak wejść z konsultacjami na poziom wyżej, czyli o możliwościach adaptacji doświadczeń lokalnych na poziomie metropolii

Twitter

dr Marcin Gerwin

Uniwersytet Gdański, Sopocka Inicjatywa Rozwojowa

Jak wejść z konsultacjami na poziom wyżej, czyli o możliwościach adaptacji doświadczeń lokalnych na poziomie metropolii

Twitter

Marcin Młynarczyk

Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego

Jak wejść z konsultacjami na poziom wyżej, czyli o możliwościach adaptacji doświadczeń lokalnych na poziomie metropolii

Twitter

Michał Guć

Wiceprezydent Miasta Gdyni

Ubóstwo

Twitter

Jarosław Józefczyk

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

Ubóstwo

Twitter

dr hab. Piotr Broda – Wysocki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ubóstwo

Twitter

Ewa Zarębińska-Szczodra

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie

Ubóstwo

Twitter

Iván Tosics

Metropolitan Research Institute, Budapeszt

Ubóstwo

Twitter

Ryszard Gajewski

Gdańskie Wody

Adaptacja do zmian klimatu

Twitter

Halina Burakowska

Dyrektor Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni

Adaptacje do zmian klimatu

Twitter

Kamil Wyszkowski

UN Global Compact

Adaptacje do zmian klimatu / Jakość powietrza

Twitter

Izabela Ratajczak-Juszko

Konsultantka adaptacji do zmian klimatu

Adaptacje do zmian klimatu

Twitter

Marcin Grądzki

Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Środowiska

Adaptacje do zmian klimatu

Twitter

Łukasz Pancewicz

Politechnika Gdańska, współzałożyciel pracowni a2p2 architecture & planning

Zrównoważone użytkowanie gruntów i promocja rozwiązań pośrodowiskowych

Twitter

Hanna Obracht-Prondzyńska

Politechnika Gdańska, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego

Zrównoważone użytkowanie gruntów i promocja rozwiązań pośrodowiskowych

Twitter

Karol Janas

Koordynator projektu Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM

Zrównoważone użytkowanie gruntów i promocja rozwiązań pośrodowiskowych

Twitter

Marek Bryx

Dyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji, Kierownik Zakładu Miasta Innowacyjnego, Prorektor Szkoły Głównej Handlowej​

Zrównoważone użytkowanie gruntów i promocja rozwiązań pośrodowiskowych

Twitter

Monika Rudeńska

Urząd Miejski Sztokholm

Zrównoważone użytkowanie gruntów i promocja rozwiązań pośrodowiskowych

Twitter

Anna Jakób

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Transformacja energetyki

Twitter

Marcin Lewandowski

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Transformacja energetyki

Twitter

Piotr Nowiński

Ekspert ds. Technologii Smart City, Philips Lighting Poland

Transformacja energetyki

Twitter

Justyna Dziewota-Jabłońska

Dyrektor Zarządzająca PP-EKO Sp. z o.o.

Transformacja energetyki

Twitter

Marek Kitliński

Termocent

Transformacja energetyki

Twitter

Piotr Olech

Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Włączenie migrantów i uchodźców

Twitter

Agnieszka Kosowicz

Prezes Fundacji Polskie Forum Migracyjne

Włączenie migrantów i uchodźców

Twitter

Piotr Choroś

Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Miasta Lublina

Włączenie migrantów i uchodźców

Twitter

Vadim Makarenko

Gazeta Wyborcza, Redaktor serwisu BIQdata

Digitalizacja poprawiająca jakość usług

Twitter

Krzesimir Karpiński

Ministerstwo Cyfryzacji

Digitalizacja poprawiająca jakość usług

Twitter

Krzysztof Cała

StructView

Digitalizacja poprawiająca jakość usług

Twitter

Rafał Kleger

Koduj dla Polski

Digitalizacja poprawiająca jakość usług

Twitter

Sławomir Wojtacki

Wiceprezes Zarządu SPRINT S.A.

Digitalizacja poprawiająca jakość usług

Twitter

Bartosz Senderowicz

Dyrektor Programowy Projektu „Dobra Energia”. Konferencje Agora

Jakość powietrza

Twitter

Kinga Majewska

Departament Ochrony Powietrza i Klimatu, Ministerstwo Środowiska

Jakość powietrza

Twitter

Maciej Ryś

Smogathon

Jakość powietrza

Twitter

dr Marcin Wołek

Uniwersytet Gdański, radny Miasta Gdyni

Mobilność

Twitter

Michael Glotz-Richter

Senior project manager ‚sustainable mobility’

Mobilność

Twitter

Maja Lesińska

Dyrektor Handlowy Toyota Carter Sp. z o.o. w Gdańsku

Mobilność

Twitter

Tomasz Labuda

Zastępca Prezesa Zarządu PKT Sp. z o.o. w Gdyni

Mobilność

Twitter

Włodzimierz Hrymniak

Menedżer Programu E-bus, Polski Fundusz Rozwoju

Mobilność

Twitter

Mateusz Szulc

Dyrektor Wydziału Strategii w Starostwie Powiatowym w Kartuzach

Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej

Twitter

Jolanta Tersa

Dyrektor Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Kartuzach

Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej

Twitter

prof. Stanisław Dylak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej

Twitter

Arkadiusz Wódarczyk

HR Manager w Flextronics

Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej

Twitter

Beata Rutkiewicz

Zastępca Prezydenta Wejherowa

Zamówienia publiczne w dążeniu do optymalizacji zarządzania i podejmowania decyzji

Twitter

Marzena Rogalska

DG GROWTH, partnerstwo w ramach Agendy Miejskiej UE

Zamówienia publiczne w dążeniu do optymalizacji zarządzania i podejmowania decyzji

Twitter

Przemysław Piechocki

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu

Zamówienia publiczne w dążeniu do optymalizacji zarządzania i podejmowania decyzji

Twitter

Małgorzata Stręciwilk

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne w dążeniu do optymalizacji zarządzania i podejmowania decyzji

Twitter

Łukasz Sosnowski

Ministerstwo Rozwoju, Departament Innowacji

Gospodarka odnawialna

Twitter

Michał Dzioba

Prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku

Gospodarka odnawialna

Twitter

Lidia Wojtal

Wuppertal Institute

Gospodarka odnawialna

Twitter

Jędrzej Bujny

Radca Prawny ClientEarth, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Gospodarka odnawialna

Twitter

Patryk Demski

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplina

Mieszkalnictwo

Twitter

Piotr Grzelak

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Komunalnej

Mieszkalnictwo

Twitter

Maciej Grabski

Prezes Olivia Business Centre

Mieszkalnictwo

Twitter

Tobias Woldendoorp

Veilig Ontwerp Ruimte & Infra

Mieszkalnictwo

Twitter

Bartłomiej Pawlak

Członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Mieszkalnictwo

vi edycja kongresu smart metropolia

PRZESTRZENIE RELACJI.

WDRAŻANIE AGENDY MIEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Organizator

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot (OMG-G-S) powstało w 2011 roku i zrzesza obecnie 57 gmin i powiatów. OMG-G-S obejmuje powierzchnię o wielkości blisko 5,5 tys km² (wg powierzchni powiatów: 6,7 tys. km²) zamieszkałą przez blisko 1,5 mln mieszkańców. Celem stowarzyszenia jest wspieranie współpracy i koordynacji działań wszystkich podmiotów tworzących metropolię: gmin, powiatów, samorządu województwa, wojewody i agend rządowych, nauki, biznesu, mediów i organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie identyfikuje działania realizowane przez poszczególne samorządy, które są możliwe do realizacji w skali metropolitalnej; wdraża wypracowane wcześniej przez partnerstwo dokumenty strategiczne; a także pełni funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, nadzorując realizację projektów unijnych dedykowanych obszarom miejskim.

Kontakt

Aleksandra Fijałkowska

Koordynacja i program Kongresu

+48 793 939 051

aleksandra.fijalkowska
@smartmetropolia.pl

Michał Glaser

Kierownik Kongresu

+48 58 526 81 42

michal.glaser
@smartmetropolia.pl

Monika Ksieniewicz

Koordynator Kongresu

+48 58 526 81 55

monika.ksieniewicz
@smartmetropolia.pl

Agata Dąbkowska

Koordynacja Kongresu,
Public relations, patronaty i sponsoring

+48 736 792 657

agata.dabkowska
@smartmetropolia.pl

Zapraszamy do kontaktu

smartmetropolia@smartmetropolia.pl

Miejsce wydarzenia – Amberexpo

#SMkongres blog

Jak opanować suburbanizację? Przedmieścia a transport zbiorowy

| Bez kategorii | No Comments
Jak opanować suburbanizację? Przedmieścia a transport zbiorowy Rozwój kolei podmiejskiej był pierwszym i głównym bodźcem, który zapoczątkował powstawanie osiedli peryferyjnych. Pierwsze doświadczyły tego miasta Wielkiej Brytanii (Londyn, Liverpool, Manchester), a...

Agenda Miejska dla UE – nowe kierunki kształtowania polityki miejskiej

| Aktualności | No Comments
Agenda Miejska dla UE - nowe kierunki kształtowania polityki miejskiej 30 maja minął dokładnie rok od przyjęcia Paktu z Amsterdamu na spotkaniu Ministrów państw członkowskich odpowiedzialnych za kształtowanie polityki miejskiej...

Partnerzy

ORGANIZATOR

PARTNER HONOROWY

PARTNER INSTYTUCJONALNY

PARTNERZY

SPONSORZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY ZAGRANICZNI

PATRONI MEDIALNI